Izbornik

Pitanja i odgovori - NATJEČAJ ZA NABAVU STROJA NA VODENI MLAZ

NATJEČAJ ZA NABAVU STROJA NA VODENI MLAZ

PITANJE br. 1.: U Prilog IV dokumentacije za nadmetanje, izjava o trajanju jamstvenog roka, zadnji odlomak spominje produženi jamstveni rok za kvalitetu opreme. S obzirom da u svojoj ponudi dajemo jamstveni rok za kvalitetu opreme u trajanju od 36 mjeseci za što ćemo dati zadužnicu, molimo što je potrebno navesti za produženi jamstveni rok?

ODGOVOR: Sukladno Prilogu XI. Tehničke specifikacije, pozicija, 1.22., 2.13., 3.3.1. i 4.12. traženi jamstveni rok iznosi 36 mjeseci. Ponuditelj u Prilogu VI. Izjava o trajanju jamstvenog roka obavezno izjavljuje da daje minimalni jamstveni rok kako je traženo u Prilogu IX. Tehničke specifikacije, te produženi jamstveni rok ukoliko isti nudi.

PITANJE br. 2.: Nastavo na nacrt ugovora koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje, molimo odgovor da li se isti predaje u sklopu ponude (numeriran i uvezen) ispunjen ili prazan?

ODGOVOR: Sukladno točki 5.1. Sadržaj ponude, ponuditelj uz ponudu prilaže ovjeren i potpisan nacrt ugovora, te točki 5.2. ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U slučaju da se listovi iz ponude mogu vaditi i vraćati bez vidljivih oštećenja, ponuda je neprihvatljiva.

© Kimi Commerce d.o.o. 2020. Sva prava pridržana.